Köpvillkor

Köpvillkor


Vid större volymer BEGÄR OFFERT.


GROSSFÖRSÄLJNING TILL FRISÖRSKOLOR, FRISÖR-ELEVER SAMT FRISÖRER SOM ARBETAR HEMMA  ELLER DRIVER FRISÖRSALONG. Ej ångerrätt.

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inkl moms är det gällande.
Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Frisorprodukter.se Bruten förpackning återtages ej. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida,  www.kov.se

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Frisorprodukter lider ekonomisk skada, polisanmäls.  Frisorprodukter.se  friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Frisorprodukters sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Säker betalning med Swish, Visa / MasterCard  kontokort, faktura via Payson. 
Alternativt betalning via överföring från ditt bankkonto till vårt Plusgirokonto.
Svensk moms ingår i alla priser. Fraktkostnad tillkommer med 115:- vid köp under 1500:-  Frisorprodukter.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga frisorprodukter.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas senast nästföljande vardag, för leverans inom 10 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker med Schenker eller DHL. Leverans av beställd tjänst enligt order. I de fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med frisorprodukter.se köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från frisorprodukter.se antigen per
e-post eller telefon.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir frisorprodukter.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Frisorprodukter ansvarar ej för fel i leverans, som är begränsad till gällande försäljningsvillkor Frisorprodukter bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex ,  leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Vid reklamation skall kund kontakta Frisorprodukter via e-post info@frisorprodukter.se eller via Frisorprodukters hemsida www.frisorprodukter.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till Frisorprodukter bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller, vid ångrande av köp,  konsumentköplagen, vilket innebär att kunden betalar returfrakten. samt vid återbetalning så dras 250:- av från köpeskillingen för att täcka våra kostnader. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Frisorprodukter förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Privatkonsument har ej rätt att ångra köpet när det gäller hygienprodukter. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i oförändrat skick. VARAN FÅR EJ VARA  ANVÄND. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Frisorprodukter. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är hygienprodukter, (klippmaskiner, Klippskär & saxar) gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall DHL  Postnord eller Schenker, kontaktas inom 7 dagar för information om ersättning.

OBSERVERA!
Du måste hämta ut ditt paket för att ångerrätten ska gälla, det är alltid du som kund som betalar returfrakten vid ångerrätt.
Man kan alltså aldrig som kund hävda ångerrätt för ej uthämtat paket. Ej uthämtat paket debiteras en avgift på 250 kr.


Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Frisorprodukter, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Frisorprodukters kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Frisorprodukter skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (www.schenker.se) eller (www.dhl.se) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Frisorprodukters kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Frisorprodukter befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Frisorprodukter förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Frisorprodukter rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Frisorprodukter skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.
Beställningen packeteras i återvunnet material till kunden.